مركز آموزشي درماني هاجر (س) شهرکرد
۱۴۰۰/۵/۸
شرح وظایف

بسمه تعالی

شرح وظایف واحد اقتصاد سلامت:

- پیگیری فرایند های بیمه گری و مشارکت در نظارت بر روند رسیدگی به پرونده های بستری و سایر خدمات بیمارستانی با مشارکت و همکاری کارشناسان مرتبط .

- ممیزی استانداردهای پزشکی و چگونگی اجرای راهنماهای طبابت بالینی و اجرایی سازی دستورالعملهای بالینی و راهنماهای ابلاغی وزارتخانه از طریق تشکیل کمیته ها و تیم های تخصصی مرتبط از جمله کمیته پزشکان .

- نظارت بر پیشبرد اهداف بسته های دستورالعمل تحول نظام سلامت از طریق تشکیل کمیته های مرتبط و در راستای افزایش رضایتمندی بیماران .

- تجزیه و تحلیل عملکرد بیمارستان و ارائه گزارش های مدیریتی از سیستم های اطلاعات مرکز.

- انجام تحلیل های اقتصادی برون سپاری یا واگذاری خدمات به بخش خصوصی و ارائه راهکار .

- ارزیابی و ارائه پیشنهادات در راستای بهبود نظام اطلاعات بیمارستانی در راستای ارائه خدمات مطلوب به بیماران از طریق مشارکت با کارشناسان مرتبط( راهکارهای جمع آوری بهینه داده ها ، مدیریت آمارها و اطلاعات و شاخص ها ،ثبت صحیح اطلاعات ، ارتقا پرونده های الکترونیک، ارتقای نظام HIS در درمان بیماران و ...)

- پیگیری جهت کسب رتبه و امتیازات لازم برای بیمارستان مطابق اهداف برنامه عملیاتی و از طریق مشارکت با کارشناسان مرتبط(ایزو،بیمارستان دوستدار مادر ،دوستدار ایمنی بیمار؛بیمارستان ارتقا سلامت، توریسم سلامت و ....) .

- کنترل و نظارت بر فرایندهای خرید تجهیزات مصرفی و تجهیزات سرمایه ای براساس صرف و صلاح و اصول کارشناسی شده و اولویت بندی آنها و تایید کمیته اقتصاد درمان دارو و تجهیزات و ضمن رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی.

- نظارت بر تدوین به موقع فرمولاری)فهرست( تجهیزات مصرفی، دارو، مواد آزمایشگاهی با استفاده از سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی برای بیمارستان، اطلاع رسانی به پزشکان)به ویژه در خصوص کاشتنیها( و رعایت فرمولاری تجهیزات مصرفی و در صورت نیاز بازنگری آن در کمیته های مرتبط.

- جمع آوری اطلاعات حجم مداخلات تجویز شده توسط پزشکان در امور تشخیصی و درمانی شایع در بیمارستان (منظور از حجم مداخلات تجویز شده میزان تجویز دارو یا تجهیزات پزشکی یا امور تشخیصی و درمانی شایع در بازه زمانی معین است )

- تحلیل آماری حجم مداخلات تجویز شده توسط پزشکان در امور تشخیصی و درمانی شایع در بیمارستان و استخراج موارد غیر معمول تجویز شده توسط پزشکان در امور تشخیصی و درمانی شایع در بیمارستان.

- شناسایی و ثبت دلایل افزایش غیر معمول تجویز امور تشخیص و درمانی توسط یک پزشک یا گروهی از پزشکان.

- شناسایی و ثبت مواردی از تجویز غیر معمول در امور تشخیص و درمانی که اختلاف معنا داری نسبت به متوسط حجم تجویز پزشکان بیمارستان دارد در کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی

- گزارش مکتوب عملکرد پزشکانی که تجویز غیر معمول در امور تشخیص و درمانی با اختلاف معنا داری نسبت به متوسط حجم تجویز سایر پزشکان بیمارستان دارند به همراه مستندات مربوط به رئیس / مدیر عامل بیمارستان

- پیگیری کلیه مکاتبات مورد نیاز برای بازخورد از پزشک / پزشکانی که تجویز غیر معمول در امور تشخیص و درمانی با اختلاف معنا داری نسبت به متوسط حجم تجویز سایر پزشکان بیمارستان دارند از اطلاع رسانی تا تذکر کتبی از طریق دستور رئیس بیمارستان (به نحوی که تذکرات اولیه جهت اطلاع است اما در صورت تکرار برابر تصمیمات تیم مدیریت اجرایی پیگیری شود تا اقدام اصلاحی لازم به عمل آید.)

- تهیه فهرست خدمات نادر و پرهزینه تشخیصی/ درمانی توسط کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی با مشارکت پزشکان متخصص مرتبط و به نحوی که ضمن مدیریت خدمات پرهزینه و نادر مسئولیت پزشک معالج خدشه دار نشود.

- بررسی اندیکاسیون ارائه این خدمات به هریک ازبیماران با مشارکت پزشکان متخصص مرتبط پیش از ارائه خدمت و به نحوی که قبل از بستری بیمار و اطاله زمان در جلسه کمیته اقتصاد درمان دارو و تجهیزات مطرح و مصوب شود.

- تایید یا رد اندیکاسیون خدمات در هر مورد با مشارکت پزشکان متخصص مرتبط و اقدام براساس تصمیم کمیته اقتصاد درمان دارو و تجهیزات .

- ارسال گزارش عملکرد کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی را در گروه مداخلات تشخیصی و درمانی شایع به رئیس بیمارستان.

- پیگیری جهت ارسال گزارش عملکرد کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی در گروه مداخلات تشخیصی و درمانی شایع، به کمیته معادل در ستاد دانشگاه توسط رئیس بیمارستان.

- کنترل کیفیت و کمیت داروها و تجهیزات هزینه شده در بیمارستان و ارائه راهکار در راستای کاهش هزینه ها .

- پیگیری و نظارت بر خرید تجهیزات در راستای کاهش هزینه های تجهیزات درخواستی به نحوی که کیفیت رعایت شود و ارائه راهکار

- پیگیری و نظارت بر کسورات بیمارستان در راستای حذف و یا کاهش کسورات و ارائه و اجرای راهکار های لازم.

- نظارت بر تدوین به موقع فرمولاری دارویی بیمارستانی و به روز رسانی آن تدوین فهرستی از داروهای خود بخود متوقف شونده ، داروهایی که پس از مدت زمان معینی نباید ادامه یابند و باید به پزشک معالج اطلاع داده شود.

- نظارت بر اجرای دستورالعملهای مراقبتهای مدیریت شده در مورد داروهای مخدر تدوین خط مشی مصرف صحیح داروهای مهم و شایع خصوصا آنتی بیوتیک های گران قیمت از طریق کارشناسان مرتبط .

- شناسایی گلوگاههای سود ده و زیان ده و ارائه راهکارهای افزایش درآمد بیمارستان و ارتقا بهره وری سیستم .

- پیگیری کلیه مصوبات مرتبط با کمیته اقتصاد درمان دارو و تجهیزات با عنوان دبیر کمیته و همچنین سایر مصوبات ابلاغی شده ی مرتبط از دیگر کمیته های بیمارستانی واجرای آیین نامه کمیته اقتصاد درمان دارو و تجهیزات زیر نظر مسئول کمیته های بیمارستان .

- اجرای کلیه سنجه های اعتباربخشی مرتبط زیر نظر مسوول اعتباربخشی و در راستای کسب تعرفه لازم و امتیاز درجه یک .

- انجام فعالیتهای مرتبط با سامانه صدور پروانه ها.

- انجام فعالیتهای مرتبط با سامانه HSE .

- انجام فعالیتهای مرتبط با قراردادهای پزشکان عمومی و متخصص و سایر قراردادهای مرتبط با حوزه ی کاری .

- انجام امور کارشناسی دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان و پزشکان در راستای تشکیل هیئت پرداخت مبتنی بر عملکرد زیر نظر رئیس بیمارستان .

- بررسی روند استهلاک تجهیزات و ارائه راهکارهای استفاده بهینه از اموال بیمارستان و پیگیری روند اسقاط اموال به نحوی که اصول اقتصادی و نگهداشت رعایت شود .

- کسب اطمینان از عملکرد پیمانکاران منطبق بر قرارداد منعقده و اولویت بخشی کیفیت در انتخاب پیمانکاران و انجام برون سپاری خدمات منطبق بر صرفه وصلاح بیمارستان

- نظارت بر نحوه تطبیق تعرفه های بارگذاری شده در سامانه اطلاعات بیمارستان با آخرین تعرفه ابلاغی و رعایت تعرفه های ابلاغی در محاسبه هزینه های درمانی در پرونده الکترونیک بیماران بستری

- نظارت بر نحوه انطباق صورتحساب بیمار با خدمات واقعی ارائه شده و به نحوی که پرداختی بیماران صرفا به صندوق بیمارستان و مطابق با صورتحساب و براساس پرونده بالینی بیمار باشد و عدم پرداخت هرگونه وجه مازاد پرونده بالینی به صندوق بیمارستان یا هر فرد دیگر در داخل یا خارج از بیمارستان.

- نظارت بر انطباق نحوه محاسبه هتلینگ بیماران با تعرفه مصوب اعلام شده در آخرین گواهی نامه اعتباربخشی.

- پیگیری و بررسی اتفاقی تعدادی از صورتحسابهای بیماران در بازه های زمانی مشخص و در صورت هرگونه عدم انطباق ضمن پیگیری روند اصلاح قیمت و جبران خسارت بیمار طبق وظایف قانونی مرکز ،و همچنین ضمن بررسی عوامل بروز عدم انطباق شناسایی و ضمن اصلاح فرآیند به رئیس مرکز گزارش شود.

- نظارت بر انطباق کدهای خدمات ثبت شده در پرونده بالینی و صورتحساب بیماران با نوع خدمات ارائه شده و عدم محاسبه و اخذ کدهای خارج از کتاب ارزش نسبی خدمات در پرونده بالینی یا صورتحساب بیمار

- نظارت بر روند محاسبه صورت حساب بیماران براساس برنامه زمان بندی و نمونه برداری معین و گزارش موارد عدم انطباق به تیم مدیریت اجرایی بیمارستان و اصلاح فرایند اضافه دریافتی و جبران اضافه پرداختی بیماران با هماهنگی ریاست مرکز برای بیماران(با توجه آمار ترخیص روزانه، حداقل به صورت ماهیانه یکبار این نظارت برای 10 درصد پرونده های ترخیصی صورت پذیرد).

- انجام سایر امور محوله زیر نظر مافوق.

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/03/18
تعداد بازدید:
101
آدرس : شهركرد – خيابان پرستار

تلفن تماس: 32225505،32220016-038

دورنگار: 32243715 -038
تاریخ بروز رسانی 1400/05/08
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal